2/6/2023 4:29:43 PM (2795)

LỊCH HỌC GDTC ĐỢT 2 NĂM 2023 - KHÓA 11

 

TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM

 
 

 


 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 


 Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

 

Lịch học Giáo dục thể chất (đợt 2 năm 2023)

 Sinh viên khóa 11, niên khóa 2022 - 2026

 

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2022 - 2023, Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam ban hành lịch học Giáo dục thể chất của sinh viên khóa 11, đợt 2 năm 2023 như sau:

1. Thời gian: Từ ngày 06/03/2023 đến ngày 21/04/2023

2. Địa điểm: Sân Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

3. Lịch học cụ thể:

 

Lớp

Thời gian

Ngày

Trang phục

Luật 7 + Luật 4

Sáng 7h00 đến 11h00

Thứ 2 hàng tuần

Quần áo đồng phục thể dục của Học viện, đi giầy buộc dây

Luật 2 + Luật 3

Sáng 7h00 đến 11h00

Thứ 3 hàng tuần

Luật 1 + Đảng

Sáng 7h00 đến 11h00

Thứ 4 hàng tuần

TN1 + TN2

Sáng 7h00 đến 11h00

Thứ 5 hàng tuần

Luật 5 + Luật 6

Sáng 7h00 đến 11h00

Thứ 6 hàng tuần

NN 1 + NN2

Chiều 13h00 đến 17h00

Thứ 2 hàng tuần

XH1 + XH2

Chiều 13h00 đến 17h00

Thứ 3 hàng tuần

TLH1 + TLH2

Chiều 13h00 đến 17h00

Thứ 4 hàng tuần

QHCC1 + QHCC2 + QHCC 3

Chiều 13h00 đến 17h00

Thứ 5 hàng tuần

QHCC 4 + QHCC 5 + QHCC 6 + QHCC 7

Chiều 13h00 đến 17h00

Thứ 6 hàng tuần

Khoa Cơ bản chịu trách nhiệm điều hành, quản lý các lớp theo lịch học đã được phê duyệt.

 

Nơi nhận:

- Khoa Cơ bản;

- Lưu TC-HC, ĐT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Trần Thị Tuyết Nhung

 

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video