11/28/2022 2:09:13 PM (2436)

Kết quả thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 (Khóa 9)

 ĐIỂM THI LẦN 2 (KHÓA 9)

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021 -2022

Lớp

Môn

Xem tại đây

TN

Khoa học quản lý

Tải xuống

Khởi nghiệp trong thanh niên

Tải xuống

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

Tải xuống

Lịch sử Đoàn, Hội, Đội và các phong trào thanh thiếu nhi

Tải xuống

Múa đại cương

Tải xuống

Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh

Tải xuống

Vũ quốc tế

Tải xuống

CTXH

Chính sách xã hội

Tải xuống

Công tác xã hội với trẻ em

Tải xuống

Dân số và phát triển

Tải xuống

Kỹ năng tổ chức các hoạt động thanh thiếu nhi

Tải xuống

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

Tải xuống

Nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội

Tải xuống

Sức khỏe tâm thần

Tải xuống

Luật 1

Kỹ thuật soạn thảo văn bản

Tải xuống

Luật hôn nhân và gia đình

Tải xuống

Luật tố tụng dân sự Việt Nam

Tải xuống

Luật tố tụng hình sự

Tải xuống

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Tải xuống

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tải xuống

Luật 2

Kỹ thuật soạn thảo văn bản

Tải xuống

Luật hôn nhân và gia đình

Tải xuống

Luật tố tụng dân sự Việt Nam

Tải xuống

Luật tố tụng hình sự

Tải xuống

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Tải xuống

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tải xuống

Vũ quốc tế

Tải xuống

Luật 3

Kỹ thuật soạn thảo văn bản

Tải xuống

Luật hôn nhân và gia đình

Tải xuống

Luật tố tụng dân sự Việt Nam

Tải xuống

Luật tố tụng hình sự

Tải xuống

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Tải xuống

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tải xuống

QHCC1

Kỹ năng dẫn chương trình

Tải xuống

Kỹ năng tổ chức các hoạt động thanh thiếu nhi

Tải xuống

Kỹ năng viết cho PR

Tải xuống

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

Tải xuống

PR cho doanh nghiệp

Tải xuống

Xã hội học đại cương

Tải xuống

QHCC2

Kỹ năng dẫn chương trình

Tải xuống

Kỹ năng tổ chức các hoạt động thanh thiếu nhi

Tải xuống

Kỹ năng viết cho PR

Tải xuống

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

Tải xuống

PR cho doanh nghiệp

Tải xuống

Xã hội học đại cương

Tải xuống

QHCC3

Kỹ năng dẫn chương trình

Tải xuống

Kỹ năng tổ chức các hoạt động thanh thiếu nhi

Tải xuống

Kỹ năng viết cho PR

Tải xuống

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

Tải xuống

PR cho doanh nghiệp

Tải xuống

Xã hội học đại cương

Tải xuống

NN 1

Chính trị học đại cương

Tải xuống

Đạo đức công vụ

Tải xuống

Kinh tế phát triển

Tải xuống

Quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ, môi trường

Tải xuống

Thủ tục hành chính

Tải xuống

Tin học đại cương

Tải xuống

Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Tải xuống

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tải xuống

NN 2

Chính trị học đại cương

Tải xuống

Đạo đức công vụ

Tải xuống

Kinh tế phát triển

Tải xuống

Quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ, môi trường

Tải xuống

Thủ tục hành chính

Tải xuống

Tin học đại cương

Tải xuống

Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Tải xuống

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tải xuống

TLH

Hành vi con người và môi trường xã hội

Tải xuống

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

Tải xuống

Nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội

Tải xuống

Phương pháp nghiên cứu khoa học và thiết kế nghiên cứu trong tâm lý học

Tải xuống

Tâm lý học lâm sàng

Tải xuống

Vũ quốc tế

Tải xuống

D

Học thuyết Mác-LêNin, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng và xây dựng Đảng

Tải xuống

Khoa học quản lý

Tải xuống

Khởi nghiệp trong thanh niên

Tải xuống

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

Tải xuống

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Tải xuống

Vũ quốc tế

Tải xuống

Xây dựng Đảng về tổ chức

Tải xuống

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video