1/10/2014 12:18:57 AM (51707)

Cơ cấu tổ chức học viện

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG HỌC VIỆN

              TS. Trịnh Minh Thái

BAN GIÁM ĐỐC                                                                

Giám đốc:      TS.  Nguyễn Hải Đăng

Phó GĐ:          TS. Hoàng Minh Tuấn

Phó GĐ:          TS. Trần Thị Tuyết Nhung             

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH                                        

Trưởng phòng: TS. Đặng Vũ Tùng

Phó trưởng phòng: KS Nguyễn Đức Hanh 

PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN 

            Trưởng phòng:  TS. Trần Thị Tuyết Nhung

             Phó trưởng phòng: ThS. Phạm Thanh Hằng 

PHÒNG THANH TRA VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Trưởng phòng: TS. Trần Thị Tuyết Nhung

Phó trưởng phòng: ThS. Trần Quang Thái 

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI VỤ 

KT trưởng: CN. Đặng Thị Nam Phương

Phó trưởng phòng: ThS. Hà Dương Thúy Quỳnh  

PHÒNG QUẢN TRỊ 

Trưởng phòng: ThS. Đặng Đức Minh

Phó trưởng phòng: Hoàng Đức Thuận

KHOA CHÍNH TRỊ HỌC 

Trưởng khoa: TS. Đào Thị Thanh Thủy

Phó trưởng khoa: TS. Trần Thị Thúy Ngọc 

KHOA CÔNG TÁC XÃ HỘI 

Trưởng khoa: TS. Phạm Ngọc Linh

Phó trưởng khoa: TS. Lê Thị Thanh Thủy

Phó trưởng khoa: TS. Lê Thu Hiền

KHOA CÔNG TÁC THANH THIẾU NIÊN 

Trưởng khoa: TS. Hoàng Minh Tuấn

Phó trưởng khoa: TS. Phạm Thu Thủy

Phó trưởng khoa: TS. Nguyễn Văn Quyết

KHOA CƠ BẢN

           Trưởng khoa: TS. Nguyễn Quang Trung 

            Phó trưởng khoa: TS. Võ Thị Mỹ Hạnh

KHOA LUẬT

           Trưởng khoa: TS. Trần Thị Tuyết Nhung         

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

Giám đốc: CN. Trần Thị Kim Hoa 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG XÃ HỘI

           Giám đốc: TS. Hoàng Minh Tuấn 

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG 

              Giám đốc: ThS. Đặng Anh Thao             

VIỆN NGHIÊN CỨU THANH NIÊN

Viện trưởng: TS. Đặng Vũ Cảnh Linh

Phó Viện trưởng: TS. Đỗ Thị Thu Hằng 

PHÂN VIỆN MIỀN NAM 

              Giám đốc: TS. Nguyễn Hải Đăng

           

 

tuyển sinh

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video