8/26/2022 3:38:08 PM (1958)

LỊCH HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT - ĐỢT 2 - KHÓA 10


TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM

 
 

 


 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 

 Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2022

 

Lịch học Giáo dục thể chất (đợt 2 năm 2022)

 Sinh viên khóa 10, niên khóa 2021 - 2025

 

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2021 - 2022, Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam ban hành lịch học Giáo dục thể chất của sinh viên khóa 10, đợt 2 năm 2022 như sau:

1. Thời gian: Từ ngày 05/09/2022 đến ngày 21/10/2022

2. Địa điểm: Sân Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

3. Lịch học cụ thể:

 

Lớp

Thời gian

Ngày

Trang phục

QHCC 1 + QHCC 2

Sáng 7h00 đến 11h00

Thứ 2 hàng tuần

Quần áo đồng phục thể dục của Học viện, đi giầy buộc dây

QHCC 3 + QHCC 4

Sáng 7h00 đến 11h00

Thứ 3 hàng tuần

QHCC 5 + QHCC 6

Sáng 7h00 đến 11h00

Thứ 4 hàng tuần

QHCC 7 + TLH

Sáng 7h00 đến 11h00

Thứ 5 hàng tuần

QLNN 1 + QLNN 2 + CTXH 1 + CTXH 2

Sáng 7h00 đến 11h00

Thứ 6 hàng tuần

Luật 1 + Luật 2

Chiều 13h00 đến 17h00

Thứ 2 hàng tuần

Luật 3 + Luật 4

Chiều 13h00 đến 17h00

Thứ 3 hàng tuần

Luật 5 + Luật 6

Chiều 13h00 đến 17h00

Thứ 4 hàng tuần

CTTN 1 + CTTN 2

Chiều 13h00 đến 17h00

Thứ 5 hàng tuần

XDĐ

Chiều 13h00 đến 17h00

Thứ 6 hàng tuần

Khoa Cơ bản chịu trách nhiệm điều hành, quản lý các lớp theo lịch học đã được phê duyệt.

 

Nơi nhận:

- Khoa Cơ bản;

- Lưu TC-HC, ĐT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

Đã ký

 

 

Trần Thị Tuyết Nhung

 

 

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video