4/28/2022 4:49:59 PM (3637)

ĐIỂM THI LẦN 2 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022

 ĐIỂM THI LẦN 2 HỌC KỲ 1

NĂM HỌC 2021 - 2022

KHÓA 7

1. Cơ sở văn hóa Việt Nam: XH2

2. Kỹ năng tư vấn pháp luật dân sự: L2

3. Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực dân sự: L2

4. Tổ chức các hoạt động văn hóa: XH1; XH2

5. Xã hội học đại cương: D

6. Tâm lý học đại cương: D

KHÓA 8

1. Chính sách xã hội: D

2. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị: D

3. Lịch sử Đảng CSVN: L1, L3, NN, L2

4. Lịch sử Nhà nước và Pháp luật: D

5. Luật hôn nhân và gia đình: L1, L3

6. Luật lao động: L1

7. Luật tố tụng dân sự: L2, L3

8. Luật tố tụng hình sự: L1; L3

9. Mỹ học Mác-LeeNin:TN

10. Nghiệp vụ hành chính văn phòng: D

11. Quản lý nhà nước về kinh tế: D

12. Quản trị địa phương: NN

13. Tiếng anh chuyên ngành 1: CC2

14. Tiếng anh chuyên ngành 2: CC1

15. Tư pháp quốc tế: L1, L2, L3

16. Xây dựng Đảng về tổ chức: D

17. Xây dựng mô hình và phát triển phong trao TTN: TN

18. Nghiệp vụ hành chính văn phòng: D

19. Công pháp quốc tế: L1, L2, L3

KHÓA 9

 

1. Các đảng chính trị trên thế giới: D

2. Chính sách xã hội: D

3. Chính trị học đại cương: D

4. Chủ nghĩa xã hội khoa học: L1, L2

5. Khoa học quản lý: CC1

6. Khởi nghiệp trong thanh niên: CC2

7. Kinh tế vĩ mô: D; NN

8. Kỹ năng tổ chức các hoạt động thanh thiếu nhi: L2

9. Luật dân sự 1: L1; L2

10. Luật dân sự 2: L1, L2

11. Luật hành chính: D

12. Luật hình sự 2: L1, L2

13. Quản lý hành chính nhà nước: D, NN

14. Tiếng Anh 3: D, NN1, NN2

15. Tiếng anh chuyên ngành 3: L1, L2, CC1

16. Tin học: L2

 

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video