1/18/2022 8:42:56 AM (6553)

KẾT QUẢ LẦN 1 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022 KHÓA 8

 

ĐIỂM THI LẦN 1 (KHÓA 8)

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021 -2022

Lớp

Môn

Xem tại đây

TN

Giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi

Tải xuống

Khoa học quản lý

Tải xuống

Múa hát tập thể thiếu nhi

Tải xuống

Thực tập môn học công tác thiếu nhi

Mỹ học Mác-LêNin

Tải xuống

Tài xuống

Tiếng anh chuyên ngành

Tải xuống

Xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh

Tải xuống

Xây dựng mô hình và phát triển phong trào thanh thiếu nhi

Tải xuống

Trung bình học kỳ 5

Tải xuống

CTXH

Chính sách xã hội

Tải xuống

Công tác xã hội nhóm

Tải xuống

CTXH với người khuyết tật

Tải xuống

Giới và phát triển

Tải xuống

Khoa học quản lý

Tải xuống

Pháp luật các vấn đề xã hội

Tải xuống

Quản lý trường hợp với người sử dụng ma túy

Tải xuống

Thực hành công tác xã hội cá nhân

Tải xuống

Tiếng anh chuyên ngành

Tải xuống

Tổ chức các hoạt động văn hóa quần chúng

Tải xuống

Trung bình học kỳ 5

Tải xuống

Luat 1

Công pháp quốc tế

Tải xuống

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

Tải xuống

Luật hôn nhân và gia đình

Tải xuống

Luật lao động

Tải xuống

Luật tố tụng dân sự

Tải xuống

Luật tố tụng hình sự

Tải xuống

Thực tập phiên tòa dân sự giả định

Tải xuống

Tư pháp quốc tế

Tải xuống

Trung bình học kỳ 5

Tải xuống

Luat 2

Công pháp quốc tế

Tải xuống

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

Tải xuống

Luật hôn nhân và gia đình

Tải xuống

Luật lao động

Tải xuống

Luật tố tụng dân sự

Tải xuống

Luật tố tụng hình sự

Tải xuống

Thực tập phiên tòa dân sự giả định

Tải xuống

Tư pháp quốc tế

Tải xuống

Luat 3

Trung bình học kỳ 5

Tải xuống

Công pháp quốc tế

Tải xuống

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

Tải xuống

Luật hôn nhân và gia đình

Tải xuống

Luật lao động

Tải xuống

Luật tố tụng dân sự

Tải xuống

Luật tố tụng hình sự

Tải xuống

Thực tập phiên tòa dân sự giả định

Tải xuống

Tư pháp quốc tế

Tải xuống

Trung bình học kỳ 5

Tải xuống

QHCC1

Đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội

Tải xuống

Khoa học quản lý

Tải xuống

Kỹ năng tổ chức các hoạt động thanh niên

Tải xuống

Phương pháp NCKH

Tải xuống

Quản trị thông tin và xử lý khủng hoảng

Tải xuống

Thực tập nghiệp vụ thiết kế và tổ chức sự kiện

Tải xuống

Tiếng anh chuyên ngành 1

Tải xuống

Tiếng anh chuyên ngành 2

Tải xuống

Xây dựng và hoạch định chiến lược thông điệp

Tải xuống

Trung bình học kỳ 5

Tải xuống

QHCC2

Đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội

Tải xuống

Khoa học quản lý

Tải xuống

Kỹ năng tổ chức các hoạt động thanh niên

Tải xuống

Phương pháp NCKH

Tải xuống

Quản trị thông tin và xử lý khủng hoảng

Tải xuống

Thực tập nghiệp vụ thiết kế và tổ chức sự kiện

Tải xuống

Tiếng anh chuyên ngành 1

Tải xuống

Tiếng anh chuyên ngành 2

Tải xuống

Xây dựng và hoạch định chiến lược thông điệp

Tải xuống

Trung bình học kỳ 5

Tải xuống

NN1

Khoa học quản lý

Tải xuống

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

Tải xuống

Quản lý dự án đầu tư

Tải xuống

Quản lý nhà nước về công tác thanh niên

Tải xuống

Quản lý nhà nước về dô thị, nông nghiệp và nông thôn

Tải xuống

Quản lý nhà nước về văn hóa, giáo dục, y tế

Tải xuống

Quản lý nhà nước với các tổ chức phi chính phủ

Tải xuống

Quản trị địa phương

Tải xuống

Thực tập nghiệp vụ quản lý NN 1

Tải xuống

Tổ chức và điều hành công sở

Tải xuống

Toán thống kê cho khoa học xã hội

Tải xuống

Trung bình học kỳ 5

 Tải xuống

D

Chính sách xã hội

Tải xuống

Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị

Tải xuống

Lịch sử Nhà nước và Pháp luật

Tải xuống

Nghiệp vụ hành chính văn phòng

Tải xuống

Quản lý hành chính nhà nước

Tải xuống

Quản lý nhà nước về kinh tế

Tải xuống

Thực tập nghiệp vụ công tác Đảng và quản lý hành chính 1

Tải xuống

Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Tải xuống

Xây dựng Đảng về tổ chức

Tải xuống

Trung bình học kỳ 5

 Tải xuống

 
HỌC LẠI

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video