5/7/2021 2:54:18 PM (3057)

KẾT QUẢ THI LẦN 2 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020 - 2021 (KHÓA 6)

 KẾT QUẢ THI LẦN 2 HỌC KỲ 1 (KHÓA 6)

NĂM HỌC 2020 - 2021

 

LỚP

MÔN THI

XEM TẠI ĐÂY

D1

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Tải xuống

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Tải xuống

Nghiệp vụ công tác Đảng

Tải xuống

Tổ chức và điều hành công sở

Tải xuống

D2

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Tải xuống

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Tải xuống

Nghiệp vụ công tác Đảng

Tải xuống

Tổ chức và điều hành công sở

Tải xuống

D3

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Tải xuống

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Tải xuống

Nghiệp vụ công tác Đảng

Tải xuống

Tổ chức và điều hành công sở

Tải xuống

TN1

Kỹ năng tổ chức các hoạt động thiếu nhi

Tải xuống

Mỹ học Mác-LêNin

Tải xuống

Nghiệp vụ công tác thiếu nhi

Tải xuống

Quản lý nhà nước về công tác thanh thiếu nhi

Tải xuống

Quản trị thông tin và xử lý khủng hoảng

Tải xuống

TN2

Kỹ năng tổ chức các hoạt động thiếu nhi

Tải xuống

Mỹ học Mác-LêNin

Tải xuống

Nghiệp vụ công tác thiếu nhi

Tải xuống

Quản lý nhà nước về công tác thanh thiếu nhi

Tải xuống

Quản trị thông tin và xử lý khủng hoảng

Tải xuống

XH

Công tác xã hội trong bệnh viện

Tải xuống

Công tác xã hội trong trường học

Tải xuống

Kỹ năng tổ chức hoạt động thiếu nhi

Tải xuống

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video