3/9/2021 2:16:30 PM (8158)

THÔNG BÁO QUAY TRỞ LẠI HỌC TẬP TỪ NGÀY 15.03.2021

TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM

 Số:   29 /TB-HVTTNVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày  09 tháng 03 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Lịch quay trở lại học tập

 

Căn cứ tình hình thực tiễn diễn biến dịch bệnh Covid -19, Giám đốc Học viện yêu cầu sinh viên, giảng viên và người lao động thực hiện các nội dung sau:

          1. Sinh viên quay trở lại học tập trung tại Học viện theo thời khóa biểu từ ngày 15/03/2021.

          Sinh viên đến từ vùng dịch đề nghị xét nghiệm trước khi quay trở lại học tập (thực hiện theo Thông báo của Sở Y tế Hà Nội)

2. Giảng viên, sinh viên khi lên lớp và đến liên hệ với các phòng chức năng phải đeo khẩu trang.

3. KTX Học viện tiếp nhận sinh viên từ ngày 13/03/2021

          Giám đốc Học viện yêu cầu lãnh đạo các đơn vị triển khai đến tất cả cán bộ viên chức, người lao động và sinh viên của Học viện nghiêm túc thực hiện thông báo này.

 

   Nơi nhận:

- Ban giám đốc (để b/c)

- Các đơn vị (t/h)

-Lưu: TC-HC

TL.GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ

CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

 

Đã ký

 

Trần Thị Tuyết Nhung

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video