9/11/2020 (1664)

THÔNG BÁO LỊCH THI ĐẦU VÀO HỆ ĐÀO TẠO THẠC SỸ NĂM 2020

 

HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH THẠC SĨ

 


 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2020

 

LỊCH  THI ĐẦU VÀO THẠC SĨ

ĐỢT 2  - NĂM 2020

 

Ngày thi

Buổi

Thời gian

Môn thi

Địa điểm

Ghi chú

02/10/2020

Chiều

17h00

Phổ biến nội quy, quy chế thi và phát thẻ dự thi

P.204

nhà C

 

03/10/2020

Sáng

7h30

Điều kiện: Tiếng Anh

P.401

nhà C

 

Chiều

13h30

Cơ sở ngành: Học thuyết Mác-LêNin, Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng

P.401

nhà C

 

04/10/2020

Sáng

7h30

Chuyên ngành: Quản lý hành chính Nhà nước Việt Nam

P.401

nhà C

 

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 

 

Đã ký

 

 

 

Nguyễn Hải Đăng

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video