9/4/2020 (8438)

KẾT QUẢ THI LẦN 1 HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2019 - 2020 ( KHÓA 7)

 ĐIỂM THI LẦN 1 KHÓA 7

HỌC KỲ 2 ( 2019-2020)

 

LỚP

MÔN THI

XEM TẠI ĐÂY

QHCC

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

Tải xuống

Khởi nghiệp trong thanh niên

Tải xuống

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Tải xuống

Quản trị thông tin và xử lý khủng hoảng thông tin

Tải xuống

Truyền thông đa phương tiện

Tải xuống

Truyền thông đa văn hóa

Tải xuống

Tổng HK4

Tải xuống

D

Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị

Tải xuống

Học thuyết Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng

Tải xuống

Khởi nghiệp trong thanh niên

Tải xuống

Kỹ thuật soạn thảo văn bản

Tải xuống

Lịch sử Đảng CS Việt Nam

Tải xuống

Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế

Tải xuống

Logic học đại cương

Tải xuống

Một số ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam

Tải xuống

Tổng HK4

Tải xuống

LUAT 1

Khoa học quản lý

Tải xuống

Khởi nghiệp trong thanh niên

Tải xuống

Luật dân sự 2

Tải xuống

Luật hình sự 2

Tải xuống

Luật so sánh

Tải xuống

Luật thương mại

Tải xuống

Luật tố tụng hành chính

Tải xuống

Phương pháp NCKH

Tải xuống

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tải xuống

Tổng HK4

Tải xuống

LUAT 2

Khoa học quản lý

Tải xuống

Khởi nghiệp trong thanh niên

Tải xuống

Luật dân sự 2

Tải xuống

Luật hình sự 2

Tải xuống

Luật so sánh

Tải xuống

Luật thương mại

Tải xuống

Luật tố tụng hành chính

Tải xuống

Phương pháp NCKH

Tải xuống

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tải xuống

Tổng HK4

Tải xuống

QLNN

Đạo đức công vụ

Tải xuống

Kinh tế phát triển

Tải xuống

Phương pháp NCKH

Tải xuống

Thủ tục hành chính

Tải xuống

Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Tải xuống

Tổ chức và điều hành công sở

Tải xuống

Toán thống kê trong khoa học xã hội

Tải xuống

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tải xuống

Tổng HK4

Tải xuống

TN1

Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam

Tải xuống

Giáo dục học đại cương

Tải xuống

Khởi nghiệp trong thanh niên

Tải xuống

Mỹ học Mác-Lênin

Tải xuống

Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh

Tải xuống

Phương pháp công tác thiếu nhi

Tải xuống

Quản lý nhà nước về công tác thanh thiếu nhi

Tải xuống

Quản trị thông tin và xử lý khủng hoảng

Tải xuống

Xây dựng các tổ chức thanh niên

Tải xuống

Tổng HK4

Tải xuống

TN2

Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam

Tải xuống

Giáo dục học đại cương

Tải xuống

Khởi nghiệp trong thanh niên

Tải xuống

Mỹ học Mác-Lênin

Tải xuống

Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh

Tải xuống

Phương pháp công tác thiếu nhi

Tải xuống

Quản lý nhà nước về công tác thanh thiếu nhi

Tải xuống

Quản trị thông tin và xử lý khủng hoảng

Tải xuống

Xây dựng các tổ chức thanh niên

Tải xuống

Tổng HK4

Tải xuống

XH1

Chính sách xã hội

Tải xuống

Công tác xã hội với người khuyết tật

Tải xuống

Dân số và phát triển

Tải xuống

Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam

Tải xuống

Khởi nghiệp trong thanh niên

Tải xuống

Kỹ thuật soạn thảo văn bản

Tải xuống

Phương pháp nghiên cứu trong công tác xã hội

Tải xuống

Tham vấn trẻ em

Tải xuống

Tổng HK4

Tải xuống

XH2

Chính sách xã hội

Tải xuống

Công tác xã hội với người khuyết tật

Tải xuống

Dân số và phát triển

Tải xuống

Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam

Tải xuống

Khởi nghiệp trong thanh niên

Tải xuống

Kỹ thuật soạn thảo văn bản

Tải xuống

Phương pháp nghiên cứu trong công tác xã hội

Tải xuống

Tham vấn trẻ em

Tải xuống

Tổng HK4

Tải xuống

Học lại K6

Công tác xã hội với người khuyết tật

Tải xuống

Dân số và phát triển

Tải xuống

Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam

Tải xuống

Học thuyết Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng

Tải xuống

Khởi nghiệp trong thanh niên

Tải xuống

Kỹ thuật soạn thảo văn bản

Tải xuống

Lịch sử Đảng CS Việt Nam

Tải xuống

Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế

Tải xuống

Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh

Tải xuống

Quản trị thông tin và xử lý khủng hoảng

Tải xuống

Xây dựng các tổ chức thanh niên

Tải xuống

Toán thống kê trong KHXH - Tu tuong HCM

Tải xuống

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video