3/30/2020 2:23:31 PM (13453)

THÔNG BÁO NGHỈ NGÀY 30/04 - 01/05

 

TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM

_______________

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

 

Số :   46 /TB-HVTTNVN

              Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ học ngày 30/4 và Quốc tế lao động 01/5

 

         

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2019 - 2020 và quy định về nghỉ các ngày Lễ, Tết và làm bù của Nhà nước trong năm 2020, Giám đốc Học viện thông báo thời gian nghỉ ngày 30/04 và Quốc tế lao động 01/05 như sau:

- Sinh viên, giảng viên các lớp chính quy nghỉ học online từ ngày 30/04/2020 đến hết ngày 03/05/2020.

Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, ban cán sự các lớp triển khai thực hiện Thông báo này.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;

- Như kính gửi;

- Lưu TC-HC.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ

CÔNG TÁC  SINH VIÊN

 

 

Đã ký

 

 

Trần Thị Tuyết Nhung

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video