1/13/2020 (2152)

ĐIỂM THI LẦN 1 HỌC KỲ 1 KHÓA 6 NĂM HỌC 2019-2020

 ĐIỂM THI LẦN 1 KHÓA 6

HỌC KỲ 1 ( 2019-2020)

 

LỚP

MÔN THI

XEM TẠI ĐÂY

D1

Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị

Tải xuống

Khoa học quản lý

Tải xuống

Luật hành chính

Tải xuống

Quản lý hành chính nhà nước Việt Nam

Tải xuống

Xây dựng Đảng về chính trị

Tải xuống

Xây dựng Đảng về tư tưởng

Tải xuống

Tổng HK5

Tải xuống

D2

Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị

Tải xuống

Khoa học quản lý

Tải xuống

Luật hành chính

Tải xuống

Quản lý hành chính nhà nước Việt Nam

Tải xuống

Xây dựng Đảng về chính trị

Tải xuống

Xây dựng Đảng về tư tưởng

Tải xuống

Tổng HK5

Tải xuống

D3

Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị

Tải xuống

Khoa học quản lý

Tải xuống

Luật hành chính

Tải xuống

Quản lý hành chính nhà nước Việt Nam

Tải xuống

Xây dựng Đảng về chính trị

Tải xuống

Xây dựng Đảng về tư tưởng

Tải xuống

Tổng HK5

Tải xuống

TN1

Giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi

Tải xuống

Khoa học quản lý

Tải xuống

Múa hát tập thể thiếu nhi

Tải xuống

Quản lý dự án

Tải xuống

Thực tập công tác thiếu nhi

Tải xuống

Tiếng Anh chuyên ngành

Tải xuống

Xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh

Tải xuống

Xây dựng mô hình và phong trào thanh niên

Tải xuống

Tổng HK5

Tải xuống

TN2

Giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi

Tải xuống

Khoa học quản lý

Tải xuống

Múa hát tập thể thiếu nhi

Tải xuống

Quản lý dự án

Tải xuống

Thực tập công tác thiếu nhi

Tải xuống

Tiếng Anh chuyên ngành

Tải xuống

Xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh

Tải xuống

Xây dựng mô hình và phong trào thanh niên

Tải xuống

 

Tổng HK5

Tải xuống

XH

Chính sách xã hội

Tải xuống

Công tác xã hội nhóm

Tải xuống

Công tác xã hội với trẻ em

Tải xuống

Khoa học quản lý

Tải xuống

Pháp luật các vấn đề xã hội

Tải xuống

Quản lý trường hợp với người sử dụng ma túy

Tải xuống

Sức khỏe tâm thần

Tải xuống

Tiếng anh chuyên ngành

Tải xuống

Tổng HK5

Tải xuống

Học lại K5

Chính sách xã hội

Tải xuống

Giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi

Tải xuống

Múa hát tập thể thiếu nhi

Tải xuống

Quản lý các dự án đầu tư

Tải xuống

Tiếng anh chuyên ngành (CTTN)

Tải xuống

Xây dựng mô hình và phong trào thanh niên

Tải xuống

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video