ĐIỂM HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020 - KHÓA 5

1/13/2020 1038

ĐIỂM THI LẦN 1 KHÓA 5

HỌC KỲ 1 ( 2019-2020)

 

LỚP

MÔN THI

XEM TẠI ĐÂY

D1

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Tải xuống

Lịch sử Nhà nước và Pháp luật

Tải xuống

Một số ngành luật trong hệ thống pháp luật VN

Tải xuống

Nghiệp vụ công tác Đảng

Tải xuống

Quản lý nhà nước về dịch vụ công

Tải xuống

Tổ chức và điều hành công sở

Tải xuống

Tổng HK7

Tải xuống

D2

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Tải xuống

Lịch sử Nhà nước và Pháp luật

Tải xuống

Một số ngành luật trong hệ thống pháp luật VN

Tải xuống

Nghiệp vụ công tác Đảng

Tải xuống

Quản lý nhà nước về dịch vụ công

Tải xuống

Tổ chức và điều hành công sở

Tải xuống

Tổng HK7

Tải xuống

D3

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Tải xuống

Lịch sử Nhà nước và Pháp luật

Tải xuống

Một số ngành luật trong hệ thống pháp luật VN

Tải xuống

Nghiệp vụ công tác Đảng

Tải xuống

Quản lý nhà nước về dịch vụ công

Tải xuống

Tổ chức và điều hành công sở

Tải xuống

Tổng HK7

Tải xuống

TN1

Khởi nghiệp trong thanh niên

Tải xuống

Kỹ năng tổ chức các hoạt động thiếu nhi

Tải xuống

Mỹ học Mác-LêNin

Tải xuống

Nghiệp vụ công tác thiếu nhi

Tải xuống

Quản lý nhà nước về công tác thiếu nhi

Tải xuống

Tổ chức sự kiện

Tải xuống

Tổ chức và điều hành công sở

Tải xuống

Tổng HK7

Tải xuống

TN2

Khởi nghiệp trong thanh niên

Tải xuống

Kỹ năng tổ chức các hoạt động thiếu nhi

Tải xuống

Mỹ học Mác-LêNin

Tải xuống

Nghiệp vụ công tác thiếu nhi

Tải xuống

Quản lý nhà nước về công tác thiếu nhi

Tải xuống

Tổ chức sự kiện

Tải xuống

Tổ chức và điều hành công sở

Tải xuống

Tổng HK7

Tải xuống

XH

Công tác xã hội trong bệnh viện

Tải xuống

Công tác xã hội với người cao tuổi

Tải xuống

Khởi nghiệp trong thanh niên

Tải xuống

Kỹ năng tổ chức các hoạt động thanh niên

Tải xuống

Kỹ năng tổ chức các hoạt động thiếu nhi

Tải xuống

Phát triển cộng đồng

Tải xuống

Vũ quốc tế

Tải xuống

Tổng HK7

Tải xuống