THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019 - 2020

5/11/2021 1395

 THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019 - 2020

Khóa 5  

 Xem tại đây

Khóa 6 

 Đợt 1 (16.12.2019 đến 01.03.2020)  - Xem tại đây

Đợt 2 (02.03.2020 đến 10.05.2020) - Xem tại đây

Khóa 7

Đợt 1 (16.12.2019 đến 01.03.2020)  - Xem tại đây

Đợt 2 (02.03.2020 đến 10.05.2020) - Xem tại đây

Khóa 8

Đợt 1 (02.03.2020 đến 19.04.2020)  - Xem tại đây

Đợt 2 (20.04.2020 đến 05.06.2020) - Xem tại đây