5/8/2019 9:10:30 AM (4205)

Thông báo về việc trả sách Thư viện

 Kính gửi: Sinh viên hệ Đại học chính quy Khóa 4

Trung tâm Thông tin – Thư viện thông báo tới toàn thể sinh viên khóa 3 đang mượn sách đến Thư viện làm thủ tục trả sách trước ngày 14/5/2019. Sau ngày trên, Thư viện sẽ xử lý theo nội qui của Thư viện và gửi danh sách những sinh viên chưa trả sách về phòng Đào tạo và Công tác chính trị sinh viên.

           Trân trọng thông báo./.

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video