Cơ cấu tổ chức học viện

BAN GIÁM ĐỐC                                                                

GĐ:       TS.  Nguyễn Hải Đăng
Phó GĐ: TS. Hoàng Minh Tuấn               

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH                                        
Trưởng phòng: ThS. Đặng Vũ Tùng        
Ph.Phòng: CN. Lê Phương Lan 
PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN 
Tr.Phòng:  TS. Trần Thị Tuyết Nhung
Ph.Phòng: ThS. Phạm Thị Thanh Hằng
Ph.Phòng: ThS. Đặng Đức Minh 
Ph.Phòng: CN. Đặng Anh Thao   
PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI VỤ 
KT trưởng: CN. Lại Thế Lục
Ph.Phòng:  CN. Phan Thị San

Ph.Phòng: ThS.  Hà Dương Thúy Quỳnh  
PHÒNG QUẢN TRỊ 
Trưởng phòng: TS. Hoàng Minh Tuấn
Ph.phòng: CN. Nguyễn Văn Thanh
 
KHOA CHÍNH TRỊ HỌC 
Tr.Khoa: TS. Nguyễn Hải Đăng
Ph.Khoa: TS. Trần Thúy Ngọc 
Ph. Khoa: TS. Đào Thị Thanh Thủy
KHOA CÔNG TÁC XÃ HỘI 
Tr. Khoa: ThS. Nguyễn Trọng Tiến
Ph.khoa: TS. Phạm Ngọc Linh  
KHOA CÔNG TÁC THANH NIÊN 
Tr.Khoa: ThS. Nguyễn Đồng Linh
Ph.Khoa: TS. Phạm Mạnh Hà  
KHOA CÔNG TÁC THIẾU NHI 
Trưởng Khoa: ThS. Phan Nguyên Thái
Ph. Khoa:       CN. Trần Quang Đức  
KHOA CƠ BẢN
            Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Quang Trung 
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN: 
Giám đốc: TS. Nguyễn Văn Thanh
Phó GĐ:    CN. Trần Thị Kim Hoa  
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG XÃ HỘI 
Giám đốc: TS. Hoàng Minh Tuấn
VIỆN NGHIÊN CỨU THANH NIÊN
Viện trưởng: TS Đỗ Ngọc Hà  
PHÂN VIỆN MIỀN NAM 


Video giới thiệu

Tin tức mới

Liên kết nhanh

Lượt truy cập

Tổng
0166676
Trực tuyến
000235